Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Balogh László EV. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 13.
Az adatkezelő e-mail címe: info@kutyabolt.eu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 519 0035

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt
személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld
el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek
a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal
dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint hozzájárulása visszavonása esetén az Infotv. 6
§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi
kötelezettség teljesítése.
 

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak
a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg
kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
A megrendeléshez név, lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név és
lakcím.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8
évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.


2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

2.4. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása
szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor
lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.5. A jótállási igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:
Az Adatkezelő az általa értékesített termékekre 1 év jótállást vállal. Ennek időtartamára az
adatkezelő a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve az igény
érvényesítéséhez szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja, továbbíthatja.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A jótállási igény érvényesítése.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, a megvásárolt termék jellemzőit és
a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat az Adatkezelő 1 évig [jótállás időtartama] kezeli.


2.6. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást

nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről


3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Balogh László EV
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 13.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 519 00 35

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
3.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sprinter Futárszolgálat

A címzettek részére fenntartott vevőszolgálat elérhetősége:


Sprinter futárszolgálat kapcsolat >>
A SprinterFutárszolgálat az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a

megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a Sprinter Futárszolgálat a vevő nevét, címét és a

telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.


4. Adatbiztonsági intézkedések


Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,

hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.


5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok


Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.


Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat.Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait

helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.


Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő

legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt

törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)

bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így

például a számlázással összefüggésben).